DOKUMENTACIJA POTREBNA UZ PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU

Do donošenja Uputstva o radu Komisije za izdavanje pojedinačnih saglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje, koje će sadržavati i odredbu o dokumentima odosno dokazima koji se podnose uz Zahtjev za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, upućujemo Vas na odredbe Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje (“Sl. Novine Federacije BiH” broj: 4/23) (u daljem tekstu: Pravilnik). Naime članom 2. Pravilnika propisano je da pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju (u daljnjem tekstu: BMPO) iz sredstava budžeta Federacije, na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju „Transfera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje (u daljnjem tekstu: budžet Federacije), uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 21. i 22. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/18 i 44/22 – u daljnjem tekstu: Zakon), imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u vanbračnoj zajednici i koji su u dobi koja
omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život, te uz kumulativno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

a) da par nema djece – izjava;
b) nalazi doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje:
– da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti (u daljnjem tekstu: Smjernice) donesenim na osnovu člana 23. stav (3) Zakona,
– da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama,
– da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti, ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna,
– da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama,
– da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona;
c) da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama, i to:
anti-HIV-1 i anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti-HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis – specifični ili nespecifični treponema test – laboratorijski nalaz;
d) da je žena u dobi do navršene 42. godine života – kopija lične karte i
e) izjava para o odabiru ovlaštene ugovorne zdravstvene ustanove za obavljanje BMPO u skladu sa stavom (2) člana 5. ovog pravilnika.

Izuzetno od navedenog, na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe bračni, odnosno vanbračni drugovi, a iz opravdanih zdravstvenih razloga, može se dati saglasnost na BMPO i ženi nakon navršene 42. godine života, a u skladu sa Smjernicama.

Saglasno navedenom uz Zahtjev za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje
ispunjavanje naprijed navedenih uslova. U slučaju da Vaš zahtjev bude nepotpun, biti ćete pozvani na dopunu istog.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će refundirati sredstva za asistiranu reprodukciju maksimalno dva puta za jedan bračni par ili par koji živi u vanbračnoj zajednici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, možete kontaktirati na sljedeće telefone u svim Poslovnicama Zavoda dravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Banovići035 871-045
Doboj Istok035 723-493
Čelić035 660-457
Gradačac035 817-119
Gračanica035 700-410 / 035 700-411
Kalesija035 631-030
Kladanj035 621-206
Lukavac035 550-130
Srebrenik035 645-818
Sapna035 597-420
Teočak035 755-930
Tuzla035 300-600 / 035 251-122 / 035 251-123
Živinice035 774-676

FINANSIJSKA SREDSTVA
U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja TuzlanSkog kantona za 2016. godinu, predviđena su sredstva za finansiranje asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje).

DOKTRINARNI STAV
Doktrinarnim stavom predviđene su indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na refundaciju dijela sredstava za asistiranu reprodukciju.

INDIKACIJE UTVRĐENE DOKTRINARNIM STAVOM
Žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg liječenja.
Žene koje nisu rađale ili nemaju žive djece.
Žene do napunjenih 37 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantjelesne oplodnje.
Očuvana funkcija jajnika
Utvrđene dijagnoze i stanja:
– neprohodni jajovodi
– endometrioza
– preležana pelvična inflamatorna bolest
– operativni zahvati na jajnicima i jajovodima
– prijevremeno iscrpljenje jajnika
– neobjašnjena neplodnost (idiopatska neplodnost)
– raniji neuspjeli pokušaji inseminacije Svi oblici subfertilnosti muškarca

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
Osigurana lica koja podnesu zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za refundaciju sredstava za asistiranu reprodukciju/vještačku oplodnju u skladu sa Doktrinarnim stavom, neophodno je da prilože sljedeću medicinsku dokumentaciju:
– Mišljenje ordinirajućeg ljekara specijaliste (ginekologa ili urologa).
– Konzilijarno mišljenje nadležne klinike JZU UKC Tuzla (Klinika za ginekologiju i akušerstvo ili Klinika za urologiju), pribavljeno prije započinjanja postupka asistirane medeicinske reprodukcije.

RJEŠAVANJE PO ZAHTJEVU OSIGURANIH LICA
Osigurano lice podnosi zahtjev u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta uz medicinsku dokumentaciju i originalne račune kao i dokaz o obavljenom procesu asistirane reprodukcije. Otpusno pismo sa nalazom ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove u kojoj je proces asistirane medicinske reprodukcije obavljen. Zavod će po zahtjevu osiguranog lica koji sadrži sve navedeno donijeti rješenje o učešću u troškovima
postupka asistirane reprodukcije u visini utvrđenoj Odlukom Upravnog odbora Zavoda.

NAPOMENA
Sve prethodne neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u JZU UKC Tuzla ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Ukoliko osigurano lice prethodne neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti obavi u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, Zavod neće učestvovati u troškovima istih. Zavod učestvuje u troškovima postupka asistirane reprodukcije u visini do 3.000,00 KM za prvi pokušaj i u visini do 2.000,00 KM za drugi pokušaj.